CU ASEAN Cities

pexels

CU ASEAN CITIES THINK TANK

CU ASEAN Cities Think Tank เป็นกลุ่มคณะวิจัยที่ศึกษาแนวทางของการพัฒนาเมืองในอาเซียนเพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่อาศัยและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่มีนโยบายจะพัฒนาเขตเมืองใหญ่ให้เป็น Smart City เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองที่จะมีอัตราเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

Read More
ความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดที่ คากายันเดอโอโร กรณีศึกษาโรงเรียนกลางคืนแห่งมหาวิทยาลัยซาเวียร์
ดลลดา ชื่นจันทร์ คากายันเดโอโร (Cagayan de Oro) เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นสูง มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะมินดาเนา ในจังหวัดมิซามิสตะวันออก (Misamis Oriental) ประเทศฟิลิปปินส์ มีการปกครองตัวเองแยกออกจากจังหวัดและเป็นเมืองศูนย์กลางทั้งทางธุรกิจและพื้นที่ระดับภูมิภาค ที่ซึ่งผู้คนอพยพเข้ามาด้วยหลายปัจจัย ทั้งเพื่อแสวงหาโอกาสและหนีภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบนเกาะมินนาเดา ส่งผลให้เมืองมีลักษณะใหญ่เกินตัวและตามมาด้วยปัญหาเมืองมากมายเช่นเดียวกับเมืองเศรษฐกิจอื่นๆ ในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรติดขัด ความยากจน การขาดการบำรุงรักษาที่ดี  และโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่รองรับ โดยถึงแม้เมืองนี้จะมีประวัติศาสตร์ของการเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญตั้งแต่สมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากไม่ใช่เมืองที่ออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณประชากรมหาศาลเช่นในปัจจุบัน ทุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่ในสภาพที่ขาดการดูแล อย่างไรก็ตามแม้จะมีปัญหาแต่ก็ใช่ว่าจะไร้หนทาง เพราะคากายันเดโอโรเป็นเมืองที่มีองค์ประกอบที่สามารถสร้าง “ความเป็นไปได้” ในการพัฒนาหรือฟื้นฟูเมืองในแง่มุมต่างๆ ได้หลากหลายกว่าที่เห็น ด้วยรูปแบบการปกครองและปัจจัยทางวัฒนธรรมบางประการนั้นเอื้อให้เกิดโครงการเพื่อสังคมและกลุ่มนักกิจกรรมผู้ขับเคลื่อนประเด็นวิกฤตในเมืองอย่างเป็นจริงเป็นจังได้ในจำนวนหนึ่ง  โดยเฉพาะปัจจัยด้านการปกครองแบบกระจายอำนาจนั้นเอื้อให้เกิดโครงการที่อาจเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมได้อย่างเต็มปากเต็มคำ เพราะตัวโครงการได้สร้างโครงข่ายความร่วมมือระหว่าง ผู้สร้างสรรค์เมือง สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับทั้งความสนใจและความร่วมมือจากคนในสังคมได้อย่างเป็นรูปเป็นร่าง  รวมทั้งมีลักษณะการจัดการที่เฉพาะตัวแบบไม่เคยมีมาก่อนในฟิลิปปินส์ นั่นก็คือ โครงการ “โรงเรียนกลางคืนแห่งมหาวิทยาลัยซาเวียร์ (XU...
Missing in action: the Creative Economy in Thailand and its progression from ideas to action
Dr Grisana Punpeng Introduction It goes without saying that the Creative Economy is much needed in Thailand. This term has been floating around for over a decade amidst periodic political instability, and there have been many attempts to boost the...
การปรับตัวของเกษตรกรในเขตเมือง :กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี [1]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์2 และคณะ3 . บทนำ การปรับตัวของเกษตรกรในห้วงเวลาปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญต่อความอยู่รอดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเกษตรกรเองในห้วงเวลาปัจจุบันที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ต่าง ๆ เช่น ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร (Agricultural Price Fluctuation) ที่มีแนวโน้มตกต่ำ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  และโดยเฉพาะการขยายตัวของเมือง (Urban Expansion) การขยายตัวของเมือง (ซึ่งในที่นี่หมายถึงการขยายตัวของที่อยู่อาศัยในเขตเมือง) ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งเป็นคนที่ทำการเพาะปลูกและอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นมาแต่เดิม ผลกระทบของการขยายตัวของที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ (เช่น หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนี่ยม) ต่อพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ผลผลิตทางการเกษตรลดลงซึ่งสืบเนื่องมาจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำเสียจากการบริโภค และอากาศเป็นพิษจากการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ผลผลิตทางการเกษตรไม่ออกผลตามฤดูกาลที่ควรจะมาอันสืบเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนทำให้สภาพอากาศร้อน ผู้เขียนได้นำคณะนิสิตในวิชาสัมมนาการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางรักใหญ่และบ้านสวนถมยาของ คุณ ยุพา พรรณกลิ่น เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลรูปและวิธีการปรับตัวของกลุ่มคนที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่ติดกับเมืองและท่ามกลางการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของเมือง...
ภาคประชาชนสร้างสรรค์แห่งเมืองบันดุง
. (Photo Credit : http://www.bandungcreative.id) นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ เมื่อปี 2015 เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้สองเมืองในอาเซียน ได้แก่ เมืองบันดุง (Bandung) ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและนครรัฐสิงคโปร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ บันดุงเป็นเมืองที่สองของประเทศที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโก ก่อนหน้านั้นเมื่อปี 2014 เมืองเปอกาโลงัน (Pekalongan) เป็นเมืองแรกของประเทศที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน สำหรับเมืองโซโลและยอกยาการ์ต้าอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาต่อไป (Photo Credit : http://www.bandungcreative.id) Bandung Creative City Forum (BCCF) องค์กรอิสระภาคประชาชนซึ่งขับเคลื่อนแนวคิด “เมืองเปลี่ยนด้วยการสร้างสรรค์ของพวกเรา” มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานเมืองน่าอยู่ เมืองสร้างสรรค์ เมืองอัจฉริยะที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ เป็นต้นแบบการทำงานภาคประชาชนที่เข้ามาจัดการเมืองให้น่าอยู่และเป็นองค์กรที่นำเสนอเมืองบันดุงต่อยูเนสโก จนได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ...
บทบาทของศิลปศึกษาในสิงคโปร์เมืองสร้างสรรค์
กฤษณะ พันธุ์เพ็ง 30 มิถุนายนนี้ คือวันสุดท้ายของการรับสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งผู้สมัครสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครในเว็บไซต์ของยูเนสโกโดยตรง แล้วรอผลการพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ จากคำบอกกล่าวอย่างไม่เป็นทางการของ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วได้เติบโตขึ้นมาเป็น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ตอนนี้กรุงเทพมหานครก็กำลังรีบดำเนินการส่งใบสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันกับเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้ว TCDC เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทำให้แนวคิดเรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และ เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เป็นที่รู้จักในวงกว้างในประเทศไทย รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และแรงขับเคลื่อนให้เกิดโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์ขึ้นมามากมาย แม้ว่าความพยายามจะดันให้กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบยังไม่เป็นผลสำเร็จ ภูเก็ตก็ได้รับเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ในสาขาอาหารแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ส่วนเชียงใหม่ก็เพิ่งได้เข้าร่วมเครือข่ายในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา...

CitiesX: The Past, Present and Future of Urban Life

Explore what makes cities energizing, amazing, challenging, and perhaps humanity’s greatest invention.

What is Social Innovation?

เมื่อพูดถึงนวัตกรรมความเข้าใจของผู้คนมักเกี่ยวข้องอยู่กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่เป็นสิ่งใหม่และสร้างความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมจึงมีความเกี่ยวเนื่องกับ “ชีวิตที่ดีขึ้น”

Contact us

Email : cu.aseancities@gmail.com

Facebook : CU ASEAN Cities Think Tank