Tag: Social Cohesion

October 5, 2018 / Mandalay

ดร.กฤติธี ศรีเกตุ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ความนำ           กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) เป็นกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของการพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตย ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนานโดยนักวิชาการรัฐศาสตร์ เช่น อัลมอนด์กับพาเวลล์ (Gabriel A. Almond and Bingham Powell) ซึ่งได้เสนอว่าการสร้างความเป็นเมืองจะทำให้ผู้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองจนกระทั่งเกิดการมีส่วนร่วมอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตยในที่สุด กระทั่งปัจจุบันที่โลกเชื่อมถึงกันภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ กระบวนการเป็นเมืองกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเป็นทั้งสิ่งที่พึงปรารถนาและความท้าทายของโลกปัจจุบันเช่นกัน เนื่องจากกระบวนการเป็นเมืองส่งผลให้ผู้คนหลากหลายโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในชุมชนเมืองเดียวกัน การจัดการสังคมจึงต้องสร้างเงื่อนไขหรือกลไกให้ความหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ซึ่งสังคมแห่งความเป็นเมืองนั้นก็ยิ่งเรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้น (Democratic City) โดยประเด็นสำคัญที่กล่าวถึงกันมากเมื่อพูดถึงการยอมรับความแตกต่างหลากหลายคือแนวคิดพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ ตลอดจนรูปแบบของวิถีชีวิต อันเชื่อมโยงอยู่กับทั้งกระบวนการสร้างความเป็นเมืองและแนวคิดประชาธิปไตย ทั้งนี้ การอยู่ร่วมกันของความหลากหลายที่เป็นไปตามกรอบของแนวคิดพหุวัฒนธรรมที่ถือว่าสะท้อนหลักการของประชาธิปไตยนั้น คือการที่ความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวต้องมีความเป็นตัวของตัวเองในระดับที่ไม่ถูกครอบงำจากวัฒนธรรมอื่นจนสูญเสียตัวตนของตนเองไป ผู้วิจัยพบว่าการดำรงอยู่ของความเชื่อเรื่องนัต (Nat) ซึ่งถือเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวพม่ายังคงดำรงอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง แม้ผู้ปกครองในบางยุคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของพระเจ้าอโนรธา…

June 7, 2018 / Yangon

ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน ศูนย์แม่โขงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เพิงไม้มุงจาก ฝาไม้ไผ่ขัดแตะ ที่เรียงรายเป็นกระจุกอยู่ตามถนนและพื้นที่ว่างในเขตอุตสาหกรรม Hlaing Thar Yar กลายเป็นภาพชินตาที่เกิดขึ้นในเขตอุตสาหกรรมแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของประเทศ “เมียนมา” ประเทศที่นักธุรกิจทั่วโลกกำลังจับตาว่าจะเป็นโอกาสทองทางธุรกิจแห่งนี้ นอกจากความรู้สึกไม่เป็นระเบียบ ไม่งามตา สกปรก ดูเหมือนจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และความรู้สึกน่าหวาดหวั่นของกลุ่มคนที่อยู่ในเพิงพักเหล่านี้ กลุ่มของสิ่งปลูกสร้างที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “สลัม” ยังบอกอะไรกับเราได้อีกบ้าง หรือเราควรมองปรากฏการณ์นี้อย่างไร ไม่เพียงแต่สถานการณ์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้เท่านั้น แต่ยังอาจหมายรวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจพม่าและการเติบโตของเมืองย่างกุ้งหลังการปฏิรูปทางการเมืองในปี 2010 ผู้เขียนร่วมกับ Bendar Social Development Group ได้ลงสำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่ และเรื่องเล่าของ 2 ครอบครัว ที่อาศัยในเพิงพักเหล่านี้ น่าจะสร้างความเข้าใจและมุมมองเพิ่มเติมได้อย่างดี  …

March 30, 2018 / Kuala Lumpur
March 5, 2018 / Mandalay