Tag: Innovation and Creativity

October 1, 2019 / Innovation and Creativity

ดลลดา ชื่นจันทร์ คากายันเดโอโร (Cagayan de Oro) เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นสูง มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะมินดาเนา ในจังหวัดมิซามิสตะวันออก (Misamis Oriental) ประเทศฟิลิปปินส์ มีการปกครองตัวเองแยกออกจากจังหวัดและเป็นเมืองศูนย์กลางทั้งทางธุรกิจและพื้นที่ระดับภูมิภาค [1] ที่ซึ่งผู้คนอพยพเข้ามาด้วยหลายปัจจัย ทั้งเพื่อแสวงหาโอกาสและหนีภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบนเกาะมินนาเดา ส่งผลให้เมืองมีลักษณะใหญ่เกินตัวและตามมาด้วยปัญหาเมืองมากมายเช่นเดียวกับเมืองเศรษฐกิจอื่นๆ ในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรติดขัด ความยากจน การขาดการบำรุงรักษาที่ดี  และโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่รองรับ โดยถึงแม้เมืองนี้จะมีประวัติศาสตร์ของการเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญตั้งแต่สมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา[2] แต่เนื่องจากไม่ใช่เมืองที่ออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณประชากรมหาศาลเช่นในปัจจุบัน ทุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่ในสภาพที่ขาดการดูแล อย่างไรก็ตามแม้จะมีปัญหาแต่ก็ใช่ว่าจะไร้หนทาง เพราะคากายันเดโอโรเป็นเมืองที่มีองค์ประกอบที่สามารถสร้าง “ความเป็นไปได้” ในการพัฒนาหรือฟื้นฟูเมืองในแง่มุมต่างๆ ได้หลากหลายกว่าที่เห็น ด้วยรูปแบบการปกครองและปัจจัยทางวัฒนธรรมบางประการนั้นเอื้อให้เกิดโครงการเพื่อสังคมและกลุ่มนักกิจกรรมผู้ขับเคลื่อนประเด็นวิกฤตในเมืองอย่างเป็นจริงเป็นจังได้ในจำนวนหนึ่ง  โดยเฉพาะปัจจัยด้านการปกครองแบบกระจายอำนาจนั้นเอื้อให้เกิดโครงการที่อาจเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมได้อย่างเต็มปากเต็มคำ เพราะตัวโครงการได้สร้างโครงข่ายความร่วมมือระหว่าง ผู้สร้างสรรค์เมือง สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับทั้งความสนใจและความร่วมมือจากคนในสังคมได้อย่างเป็นรูปเป็นร่าง  รวมทั้งมีลักษณะการจัดการที่เฉพาะตัวแบบไม่เคยมีมาก่อนในฟิลิปปินส์ นั่นก็คือ โครงการ “โรงเรียนกลางคืนแห่งมหาวิทยาลัยซาเวียร์…

September 19, 2019 / Bangkok
August 20, 2019 / Bangkok
July 24, 2019 / Bandung

. (Photo Credit : http://www.bandungcreative.id) นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ เมื่อปี 2015 เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้สองเมืองในอาเซียน ได้แก่ เมืองบันดุง (Bandung) ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและนครรัฐสิงคโปร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ บันดุงเป็นเมืองที่สองของประเทศที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโก ก่อนหน้านั้นเมื่อปี 2014 เมืองเปอกาโลงัน (Pekalongan) เป็นเมืองแรกของประเทศที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน สำหรับเมืองโซโลและยอกยาการ์ต้าอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาต่อไป (Photo Credit : http://www.bandungcreative.id) Bandung Creative City Forum (BCCF) องค์กรอิสระภาคประชาชนซึ่งขับเคลื่อนแนวคิด “เมืองเปลี่ยนด้วยการสร้างสรรค์ของพวกเรา” มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานเมืองน่าอยู่ เมืองสร้างสรรค์ เมืองอัจฉริยะที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ เป็นต้นแบบการทำงานภาคประชาชนที่เข้ามาจัดการเมืองให้น่าอยู่และเป็นองค์กรที่นำเสนอเมืองบันดุงต่อยูเนสโก จนได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ…

July 11, 2019 / Singapore

กฤษณะ พันธุ์เพ็ง 30 มิถุนายนนี้ คือวันสุดท้ายของการรับสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งผู้สมัครสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครในเว็บไซต์ของยูเนสโกโดยตรง แล้วรอผลการพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ จากคำบอกกล่าวอย่างไม่เป็นทางการของ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วได้เติบโตขึ้นมาเป็น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ตอนนี้กรุงเทพมหานครก็กำลังรีบดำเนินการส่งใบสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันกับเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้ว TCDC เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทำให้แนวคิดเรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และ เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เป็นที่รู้จักในวงกว้างในประเทศไทย รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และแรงขับเคลื่อนให้เกิดโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์ขึ้นมามากมาย แม้ว่าความพยายามจะดันให้กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบยังไม่เป็นผลสำเร็จ ภูเก็ตก็ได้รับเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ในสาขาอาหารแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ส่วนเชียงใหม่ก็เพิ่งได้เข้าร่วมเครือข่ายในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา…

June 24, 2019 / Yogyakarta

นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ . (Photo Credit : http://www.teatergarasi.org/)             Teater Garasi  (TG) เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนง ก่อตั้งเมื่อปี ก่อตั้งเมื่อปี 1993 ที่เมืองยอกยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย  พวกเขามีความเชื่อมั่นว่าการฝึกฝนศิลปะการแสดงย่อมเป็นหนทางสู่กระบวนการผลิตความรู้และวิภาษวิธีบริบทของสังคมการเมือง โดยมุ่งสำรวจและคิดค้นความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ความพยายามในการตีความและทำความเข้าใจเพื่อไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลก ผ่านเครื่องมือหรือการเล่าเรื่องด้วยศิลปะแขนงต่างๆ และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา TG เปิดพื้นที่การทำงานข้ามรัฐชาติ ร่วมผลิตงาน แลกเปลี่ยนกับนานาประเทศ อาทิ สิงคโปร์ เยอรมนี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ ต่อมามีโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินถิ่นพำนักในปี 2011 และเมื่อปี 2013 Teater…

May 15, 2019 / Innovation and Creativity

ถอดความและเรียบเรียงโดย / นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ บัทเลอร์ เทศกาลวรรณกรรมยอร์จทาวน์ (George Town Literary Festival) มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2011 หลังจากเมืองยอร์จทาวน์ได้รับการประกาศจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูเนสโก เมื่อปี 2008 ให้เป็นเมืองมรดกโลก นับแต่นั้นเป็นต้นมาเทศกาลจึงบรรจุอยู่ในปฏิทินศิลปวัฒนธรรมประจำปี (อย่างยั่งยืน)แห่งรัฐปีนังในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จากปีแรกที่จัดเพียงวันเสาร์-อาทิตย์ ต่อมาขยายเป็นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ (ปี 2012-2017) และเพิ่มเป็นวันพฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ (ปี 2018 เป็นต้นมา)  สำหรับปี 2019 นับเป็นครั้งที่ 9 มีขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2019 ปฐมบทเทศกาลวรรณกรรมยอร์จทาวน์                 ปี…

August 17, 2018 / Singapore

Grisana Punpeng, PhD     ‘For us, the message is more important than the form’, Kavitha Krishnan, dance artist, co-founder of Maya Dance Theatre and director of PANCHA-Flowers Don’t Bloom All the Time told us after the rehearsal.[1] The stories…

June 12, 2018 / Kuala Lumpur

 ดลลดา ชื่นจันทร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุด เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย อีกทั้งมีชื่อเสียงในหลายด้าน ทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและช็อปปิ้ง ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าไปเยือน 10 อันดับแรก จาก 100 โดย Euromonitor International เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย อันดับที่ 70 จาก 140 จากการจัดอับดับของ Economist Intelligence และ Frobes ก็ได้จัดให้กัวลาลัมเปอร์เป็นอันดับ 6 จาก 10 เมืองที่ดีที่สุดในการเกษียณอายุในต่างประเทศ จากอันดับและชื่อเสียงจึงดูเหมือนว่ากรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองที่มีการจัดการที่ดีเหมาะแก่ทั้งผู้อยู่และผู้เยือน ส่วนหนึ่งที่นำพากัวลาลัมเปอร์มาถึงจุดนี้ก็อาจด้วยแผนหรือแนวทางพัฒนาเมืองที่ทำต่อเนื่องมาตลอดหลายปีและมีเป้าหมายที่มุ่งหวังให้เมืองมีมาตรฐานความเป็นอยู่อยู่ในระดับสากล หนึ่งในแนวทางที่อยากจะยกขึ้นมาในบทความนี้คือการสร้าง City brand อันหมายถึงภาพลักษณ์ของเมืองที่นำเสนอแก่สายตาชาวโลกและเป็นอัตลักษณ์ที่ผู้คนในเมืองร่วมกันยึดถือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ 2 ปีก่อนด้วยคำขวัญที่ว่า “ A…

June 7, 2018 / Singapore

ดร. จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ [2]   ในปัจจุบัน สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการวางแผนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ทั้งในด้านการออกแบบวางผังเมืองและการบริหารจัดการเมือง รัฐบาลของหลายๆ ประเทศในโลก ทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย ไต้หวัน หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่างก็ยึดสิงคโปร์ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองของตน และเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีของอินเดียก็ยังได้ขอความร่วมมือจากรัฐบาลสิงคโปร์ในการช่วยพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้กับอินเดีย แต่กว่าที่สิงคโปร์จะสามารถพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้นั้น สิงคโปร์เองก็ต้องเผชิญกับปัญหาของเมืองที่ไม่ได้แตกต่างจากเมืองอื่นๆในภูมิภาค และก็ต้องผ่านความล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ในบทความชิ้นนี้ ผู้เขียนประสงค์ที่จะพาผู้อ่านเดินทางไปบนเส้นทางการพัฒนาเมืองของสิงคโปร์ โดยเราจะมาดูกันทั้งในบริบทของสิงคโปร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสำเร็จในการจัดการของรัฐบาล และสิ่งที่ประชาชนชาวสิงคโปร์ต้องสูญเสียไปในกระบวนการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก   จากเมืองท่าปลายแหลมมาลายูสู่ศูนย์กลางของจักรวรรดิ์อังกฤษในตะวันออกไกล แม้ว่าประวัติศาสตร์ของการตั้งชุมชนบนเกาะสิงคโปร์จะสามารถย้อนกลับไปได้ถึงสมัยอาณาจักรธรรมะสิกขะ (Temasek) แต่รูปร่างหน้าตาของสิงคโปร์อย่างที่เราคุ้นชินนั้น เพิ่งจะถือกำเนิดขึ้นเมื่อเซอร์สแตมฟอร์ดแรฟเฟิลได้เข้ายึดครองพื้นที่ท่าเรือปากแม่น้ำทางตอนใต้ของเกาะ เพื่อจัดตั้งอาณานิคมของอังกฤษในตะวันออกไกลในปีค.ศ. ๑๘๑๙ นี้เอง ความเจริญทางด้านการค้าและอุตสาหกรรมภายใต้ระบบการจัดการอังกฤษได้ดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วสารทิศเข้ามาแสวงโชคในเมืองท่าเล็กๆ ปลายแหลมมาลายูแห่งนี้ ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปี จำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานที่มากขึ้นหลายเท่าตัวได้ส่งผลให้เมืองสิงคโปร์เติบโตขึ้นอย่างไร้ระเบียบ ด้วยเหตุนี้ในปีค.ศ.…