Tag: Connectivity

March 21, 2019 / Connectivity

โดย ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก           ปัจจุบันประชาคมอาเซียน (AEC) ได้เข้ามามีบทบาทในทุกมิติทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงทางด้านการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนผ่านทางด้านมิติสังคมและการพัฒนาคนที่ต้องมีความหลากหลายและการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างกัน ทั้งด้านระบบการศึกษา วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายบนสังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามาตรฐานคุณภาพเพื่อสร้างบรรทัดฐานร่วมกันในการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ความเป็นพลเมืองโลกในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้กรอบมาตรฐานคุณภาพที่มีการพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นกลไกกำกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ในที่นี้ จะขอกล่าวถึงการพัฒนามาตรฐานร่วมกันในการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน 3 มิติ ดังนี้ การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน การพัฒนามาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประชาคมอาเซียน เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของอาเซียนให้สู่ระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมพลเมืองอาเซียนให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับที่สามารถเทียบเคียงคุณภาพกับกลุ่มประเทศอื่นๆ ได้ ดังนั้น การพัฒนาพลเมืองโลกที่มีคุณภาพได้นั้น สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จึงจำเป็นต้องตระหนักถึงการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานคุณภาพสากล ซึ่งปัจจุบัน เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network:…

March 13, 2019 / Connectivity

โดย ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก สถานการณ์ของการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะในอาเซียนนั้น ประเทศต่างๆ มีความต้องการแรงงานสูงและมีแรงงานที่ออกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก ดังเช่น ประเทศไทยเองก็มีแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ  ปัจจุบันมีการรับรองสิทธิ์ในการทำงานของแรงงานข้ามชาติให้สามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติที่ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ดี ทางกรมแรงงานกำลังออกพระราชกฤษฎีกาในการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคของการเข้ามาทำงานของต่างชาติได้ จากสถานการณ์ดังกล่าว เห็นได้ชัดถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเปิดเสรีในการทำงานข้ามชาติในประเทศไทย เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนที่ต้องการเปิดโอกาสให้แรงงานที่มีฝีมือและทักษะสูงเข้ามาทำงานในประเทศ เพื่อทดแทนอาชีพที่ขาดแคลนซึ่งประเทศต่างๆ  ในอาเซียนได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันในการยอมรับคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ใน 8 อาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก สำรวจ บัญชี และการท่องเที่ยว ที่ระบุมาตรฐานวิชาชีพที่ยอมรับร่วมกันไว้กันในการทำงานในประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ประชาคมอาเซียนยังได้มีการพัฒนากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน…

June 13, 2018 / Connectivity

เจษฎา ศาลาทอง วีรภัทร บุญมา หน้าปกของนิตยสาร Nikkei Asian Review ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตีพิมพ์ภาพประชาชนชาวมาเลเซีย โบกธงชาติมาเลเซียในเบื้องหน้า พร้อมกับธงของพรรคฝ่ายค้านที่ชนะการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม เป็นฉากหลัง พร้อมกับข้อความโปรยว่า “A NEW DAY” หรือ “วันใหม่”  สอดรับกับสื่อทั้งในมาเลเซีย และ ต่างประเทศ ที่ต่างสาดสปอตไลท์ไปที่ “การเปลี่ยนแปลง” ทางการเมืองครั้งใหญ่ของมาเลเซียที่พลิกผันเหนือความคาดหมาย นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านของอำนาจจากมือของพรรค UMNO ที่ปกครองประเทศมาเนิ่นนานกว่า 6 ทศวรรษ นับตั้งแต่มาเลเซียประกาศเอกราช สู่พรรคฝ่ายค้านที่นำโดย ดร.มหาเธร์ มูฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีที่กลับเข้ามารับหน้าที่อีกวาระด้วยวัย…