CU ASEAN Cities

pexels

CU ASEAN CITIES THINK TANK

CU ASEAN Cities Think Tank เป็นกลุ่มคณะวิจัยที่ศึกษาแนวทางของการพัฒนาเมืองในอาเซียนเพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่อาศัยและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่มีนโยบายจะพัฒนาเขตเมืองใหญ่ให้เป็น Smart City เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองที่จะมีอัตราเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

Read More
ภาคประชาชนสร้างสรรค์แห่งเมืองบันดุง
. (Photo Credit : http://www.bandungcreative.id) นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ เมื่อปี 2015 เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้สองเมืองในอาเซียน ได้แก่ เมืองบันดุง (Bandung) ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและนครรัฐสิงคโปร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ บันดุงเป็นเมืองที่สองของประเทศที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโก ก่อนหน้านั้นเมื่อปี 2014 เมืองเปอกาโลงัน (Pekalongan) เป็นเมืองแรกของประเทศที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน สำหรับเมืองโซโลและยอกยาการ์ต้าอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาต่อไป (Photo Credit : http://www.bandungcreative.id) Bandung Creative City Forum (BCCF) องค์กรอิสระภาคประชาชนซึ่งขับเคลื่อนแนวคิด “เมืองเปลี่ยนด้วยการสร้างสรรค์ของพวกเรา” มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานเมืองน่าอยู่ เมืองสร้างสรรค์ เมืองอัจฉริยะที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ เป็นต้นแบบการทำงานภาคประชาชนที่เข้ามาจัดการเมืองให้น่าอยู่และเป็นองค์กรที่นำเสนอเมืองบันดุงต่อยูเนสโก จนได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ...
บทบาทของศิลปศึกษาในสิงคโปร์เมืองสร้างสรรค์
กฤษณะ พันธุ์เพ็ง 30 มิถุนายนนี้ คือวันสุดท้ายของการรับสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งผู้สมัครสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครในเว็บไซต์ของยูเนสโกโดยตรง แล้วรอผลการพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ จากคำบอกกล่าวอย่างไม่เป็นทางการของ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วได้เติบโตขึ้นมาเป็น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ตอนนี้กรุงเทพมหานครก็กำลังรีบดำเนินการส่งใบสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันกับเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้ว TCDC เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทำให้แนวคิดเรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และ เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เป็นที่รู้จักในวงกว้างในประเทศไทย รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และแรงขับเคลื่อนให้เกิดโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์ขึ้นมามากมาย แม้ว่าความพยายามจะดันให้กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบยังไม่เป็นผลสำเร็จ ภูเก็ตก็ได้รับเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ในสาขาอาหารแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ส่วนเชียงใหม่ก็เพิ่งได้เข้าร่วมเครือข่ายในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา...
The Burden of ASEAN Cities
Jirayudh Sinthuphan On the 30th of April 2019, President Joko “Jokowi” Widodo of Indonesia called a special cabinet meeting to approve a long-term plan for the government to abandon overcrowded, sinking and polluted Jakarta. One of the three relocation options...
พลเมืองโลกในประชาคมอาเซียน: มุมมองคุณภาพระดับอุดมศึกษา
โดย ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก           ปัจจุบันประชาคมอาเซียน (AEC) ได้เข้ามามีบทบาทในทุกมิติทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงทางด้านการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนผ่านทางด้านมิติสังคมและการพัฒนาคนที่ต้องมีความหลากหลายและการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างกัน ทั้งด้านระบบการศึกษา วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายบนสังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามาตรฐานคุณภาพเพื่อสร้างบรรทัดฐานร่วมกันในการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ความเป็นพลเมืองโลกในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้กรอบมาตรฐานคุณภาพที่มีการพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นกลไกกำกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ในที่นี้ จะขอกล่าวถึงการพัฒนามาตรฐานร่วมกันในการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน 3 มิติ ดังนี้ การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน การพัฒนามาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประชาคมอาเซียน เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของอาเซียนให้สู่ระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมพลเมืองอาเซียนให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับที่สามารถเทียบเคียงคุณภาพกับกลุ่มประเทศอื่นๆ ได้ ดังนั้น การพัฒนาพลเมืองโลกที่มีคุณภาพได้นั้น สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จึงจำเป็นต้องตระหนักถึงการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานคุณภาพสากล ซึ่งปัจจุบัน เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network:...
การก้าวสู่โลกการทำงานในประชาคมอาเซียน
โดย ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก สถานการณ์ของการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะในอาเซียนนั้น ประเทศต่างๆ มีความต้องการแรงงานสูงและมีแรงงานที่ออกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก ดังเช่น ประเทศไทยเองก็มีแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ  ปัจจุบันมีการรับรองสิทธิ์ในการทำงานของแรงงานข้ามชาติให้สามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติที่ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ดี ทางกรมแรงงานกำลังออกพระราชกฤษฎีกาในการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคของการเข้ามาทำงานของต่างชาติได้ จากสถานการณ์ดังกล่าว เห็นได้ชัดถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเปิดเสรีในการทำงานข้ามชาติในประเทศไทย เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนที่ต้องการเปิดโอกาสให้แรงงานที่มีฝีมือและทักษะสูงเข้ามาทำงานในประเทศ เพื่อทดแทนอาชีพที่ขาดแคลนซึ่งประเทศต่างๆ  ในอาเซียนได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันในการยอมรับคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ใน 8 อาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก สำรวจ บัญชี และการท่องเที่ยว ที่ระบุมาตรฐานวิชาชีพที่ยอมรับร่วมกันไว้กันในการทำงานในประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ประชาคมอาเซียนยังได้มีการพัฒนากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน...

CitiesX: The Past, Present and Future of Urban Life

Explore what makes cities energizing, amazing, challenging, and perhaps humanity’s greatest invention.

What is Social Innovation?

เมื่อพูดถึงนวัตกรรมความเข้าใจของผู้คนมักเกี่ยวข้องอยู่กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่เป็นสิ่งใหม่และสร้างความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมจึงมีความเกี่ยวเนื่องกับ “ชีวิตที่ดีขึ้น”

Contact us

Email : cu.aseancities@gmail.com

Facebook : CU ASEAN Cities Think Tank