CU ASEAN Cities

pexels

CU ASEAN CITIES THINK TANK

CU ASEAN Cities Think Tank เป็นกลุ่มคณะวิจัยที่ศึกษาแนวทางของการพัฒนาเมืองในอาเซียนเพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่อาศัยและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่มีนโยบายจะพัฒนาเขตเมืองใหญ่ให้เป็น Smart City เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองที่จะมีอัตราเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

Read More
การปรับตัวของเกษตรกรในเขตเมือง :กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี [1]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์2 และคณะ3 . บทนำ การปรับตัวของเกษตรกรในห้วงเวลาปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญต่อความอยู่รอดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเกษตรกรเองในห้วงเวลาปัจจุบันที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ต่าง ๆ เช่น ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร (Agricultural Price Fluctuation) ที่มีแนวโน้มตกต่ำ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  และโดยเฉพาะการขยายตัวของเมือง (Urban Expansion) การขยายตัวของเมือง (ซึ่งในที่นี่หมายถึงการขยายตัวของที่อยู่อาศัยในเขตเมือง) ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งเป็นคนที่ทำการเพาะปลูกและอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นมาแต่เดิม ผลกระทบของการขยายตัวของที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ (เช่น หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนี่ยม) ต่อพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ผลผลิตทางการเกษตรลดลงซึ่งสืบเนื่องมาจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำเสียจากการบริโภค และอากาศเป็นพิษจากการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ผลผลิตทางการเกษตรไม่ออกผลตามฤดูกาลที่ควรจะมาอันสืบเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนทำให้สภาพอากาศร้อน ผู้เขียนได้นำคณะนิสิตในวิชาสัมมนาการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางรักใหญ่และบ้านสวนถมยาของ คุณ ยุพา พรรณกลิ่น เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลรูปและวิธีการปรับตัวของกลุ่มคนที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่ติดกับเมืองและท่ามกลางการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของเมือง...
Place-Making: The Institute of Islamic Art Thailand as a creative hub
Teak Sowaprux Since the Asian Financial Crisis in 1997, Thailand has restructured its economy through numerous policy regimes aimed at increasing private sector competitiveness domestically and abroad (Sermcheep 2015). The shift towards developing a creative economy in Thailand arose out...
เมืองคู่แฝด (Twin Cities)
คณะวิจัยโครงการการพัฒนารูปแบบการดำรงชีวิตคาร์บอนต่ำในอาเซียน สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนวคิดและที่มา แนวคิดเมืองคู่แฝด (Twin Cities) ได้แพร่หลายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีบทบาทสำคัญในการนำแนวคิดนี้ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในยุโรปใช้คำว่า เมืองคู่แฝด (Twin Cities) หรือเมืองคู่มิตร (Partner/Partnership Town)  ส่วนในอเมริกาเหนือใช้คำว่าเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) แต่ในเชิงปฏิบัติแล้วมีความหมายไม่แตกต่างกันมากนัก  ตัวอย่างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในประเทศต่าง ๆ (กระทรวงการต่างประเทศ, 2561) ในอดีต ยุโรปสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝดกันอย่างกว้างขวางมายาวนานเพื่อส่งเสริม ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการค้า เมืองคู่แฝดที่เก่าแก่ที่สุด คือ เมือง Paderborn ของเยอรมนีกับเมือง Le Mans ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 836 การจับคู่เมืองในช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่...
Teater Garasi / Garasi Performance Institute: สร้างการค้นพบใหม่ ๆ ให้กับศิลปะการแสดงของอาเซียน
นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ . (Photo Credit : http://www.teatergarasi.org/)             Teater Garasi  (TG) เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนง ก่อตั้งเมื่อปี ก่อตั้งเมื่อปี 1993 ที่เมืองยอกยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย  พวกเขามีความเชื่อมั่นว่าการฝึกฝนศิลปะการแสดงย่อมเป็นหนทางสู่กระบวนการผลิตความรู้และวิภาษวิธีบริบทของสังคมการเมือง โดยมุ่งสำรวจและคิดค้นความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ความพยายามในการตีความและทำความเข้าใจเพื่อไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลก ผ่านเครื่องมือหรือการเล่าเรื่องด้วยศิลปะแขนงต่างๆ และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา TG เปิดพื้นที่การทำงานข้ามรัฐชาติ ร่วมผลิตงาน แลกเปลี่ยนกับนานาประเทศ อาทิ สิงคโปร์ เยอรมนี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ ต่อมามีโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินถิ่นพำนักในปี 2011 และเมื่อปี 2013 Teater...
ปัญหาระดับโลกที่ต้องแก้ด้วยเมือง หาใช่รัฐชาติ
ถอดความและเรียบเรียงโดย ดลลดา ชื่นจันทร์                 ความเป็นเมืองเป็นลักษณะอารยธรรมที่โดดเด่นของศตวรรษที่ 21 มนุษย์เปลี่ยนตนเองจากชีวิตแบบชนบทไปสู่สังคมเมืองในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในช่วงต้นปี 1800 มีประชากรน้อยว่า 3% ที่อาศัยอยู่ในเมือง ในขณะที่ปัจจุบันประมาณการว่ากว่าครึ่งของประชากรโลกเป็นชาวเมืองและคาดการณ์ว่าในปี 2050 สัดส่วนจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า อาจฟังดูเป็นเรื่องน่ากังวลเมื่อต้องนึกถึงความแออัดวุ่นวายและเหมือนโลกกำลังมุ่งไปสู่ทิศทางที่ทำลายตนเอง แต่อันที่จริงแล้วเมืองที่ได้รับการดูแล มีความคล่องตัวและสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองที่เหมะแก่การอยู่อาศัยของทุกคน กล่าวได้ว่าความเป็นเมืองคือหนทางที่มีความเป็นไปได้และดูใช้ได้จริงสำหรับการดำรงชีพร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งกำลังจะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ่นอย่างมากมายในวันข้างหน้า ในปัจจุบัน มีเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางเกิดขึ้นหลายพันแห่งและมีมากกว่า 30 แห่งเป็นระดับมหานคร เมืองเหล่านี้มีบทบาทในเวทีระดับนานาชาติและในหลายกรณีเรียกได้ว่าแทนที่รัฐชาติในฐานะที่เป็นจุดศูนย์กลางของเศรษฐกิจ นิวยอร์กและโตเกียวที่มี GDP มากกว่าบางประเทศในกลุ่ม G-20 หรืออย่างเช่นกรุงเทพมหานคร เมื่อมองในแง่การลงทุนในธุรกิจ การเปิดสาขา Apple Store ในกรุงเทพฯ ก็เกิดจากการเลือก “เมือง” ไม่ใช่...

CitiesX: The Past, Present and Future of Urban Life

Explore what makes cities energizing, amazing, challenging, and perhaps humanity’s greatest invention.

What is Social Innovation?

เมื่อพูดถึงนวัตกรรมความเข้าใจของผู้คนมักเกี่ยวข้องอยู่กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่เป็นสิ่งใหม่และสร้างความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมจึงมีความเกี่ยวเนื่องกับ “ชีวิตที่ดีขึ้น”

Contact us

Email : cu.aseancities@gmail.com

Facebook : CU ASEAN Cities Think Tank