CU ASEAN Cities

pexels

CU ASEAN CITIES THINK TANK

CU ASEAN Cities Think Tank เป็นกลุ่มคณะวิจัยที่ศึกษาแนวทางของการพัฒนาเมืองในอาเซียนเพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่อาศัยและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่มีนโยบายจะพัฒนาเขตเมืองใหญ่ให้เป็น Smart City เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองที่จะมีอัตราเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

Read More
ผลกระทบของการขยายตัวของเมืองต่อชาวนาและการปรับตัว กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนต้นข้าวหนองจอก [1]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ บทนำ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตรอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการทำเกษตรกรรมอยู่โดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าวและพืชสวนอื่น ๆ ปริมาณการเพาะปลูกข้าวของเขตหนองจอกมีปริมาณที่สูงกว่าปริมาณการเพาะปลูกข้าวของภาคกลางและทั้งประเทศ ในฤดูกาลผลิต 2559/60 เขตหนองจากมีผลผลิตต่อไร่ในด้านการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 660 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ ผลผลิตต่อไร่ในด้านการเก็บเกี่ยวของภาคกลางและทั้งประเทศอยู่ที่ 618 และ 446 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) อย่างไรก็ตาม ผลผลิตการเก็บเกี่ยวของเขตหนองจอกมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก ในฤดูกาลเพาะปลูก 2558 ผลผลิตต่อไร่การเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 666 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่การเก็บเกี่ยวในฤดูกาลเพาะปลูก 2560 อยู่ที่ 616 กิโลกรัมต่อไร่ การลดลงของผลผลิตต่อไร่การเก็บเกี่ยวเกิดขึ้นท่ามกลางการขยายตัวของเขตเมือง    ดังนั้นการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและพื้นที่อุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชาวนาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเพาะปลูก  ...
ความผันเปลี่ยนบนดอยไตแลง
  ดอยไตแลงคือสถานที่ที่มีภาพจำอยู่หลายแบบ ทั้งในแง่มุมของการเป็นฐานกำลังของกองทัพกู้ชาติไทใหญ่ เป็นแหล่งกบดานของขบวนการค้ายาเสพติด และที่เปลี่ยนไปอย่างมากคือระยะหลังกลับกลายเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมไปเสียแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงของดอยไตแลงเกี่ยวพันกันอยู่กับการต่อรองทางการเมืองอย่างแยกไม่ได้ ทว่าการพัฒนาจากพื้นที่ความรุนแรงกลายเป็นชุมชนที่ปลอดภัยและเปิดรับสืบเนื่องมาจากทัศนคติที่เปลี่ยนไปในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพจากการใช้กำลังสู่การพูดคุยระหว่างฝ่ายรัฐบาลเมียร์ม่าและผู้นำกองกำลังรัฐฉาน ซึ่งแม้ยังไม่ได้ข้อสรุปทางการเมืองว่ารัฐฉานจะเป็นอย่างไรต่อไป แต่ความเปลี่ยนแปลงบนดอยไตแลงก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้และเป็นผลลัพท์ที่ดีกว่าที่ผ่านมา เส้นทางความขัดแย้ง สงครามและความขัดแย้งเริ่มต้นจากเหตุการฉีก “สนธิสัญญาปางโหลง” เมื่อปี พ.ศ. 2490 กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้ร่วมกันจัดทำสัญญาฉบับนี้ขึ้เพื่อจัดตั้งสหภาพพม่าหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษ โดยมีนายพลอู อองซาน บิดานางอองซาน ซูจี เป็นทัวแทนฝ่ายพม่าเข้าร่วมลงนาม แต่หลังจากนายพลอู อองซาน ถูกลอบสังหารทางการพม่าก็ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง การสู้รบเพื่อเรียกร้องอธิปไตยและคำสัญญาระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และรัฐบาลกลางพม่าจึงได้ปะทุขึ้น ดอยไตแลงซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตรัฐฉานประเทศเมียร์ม่า ตรงข้ามกับ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยการเดินทางจากไทยขึ้นสู่ดอยนั้นง่ายกว่าจากทางเมียร์ม่าอยู่มาก จึงเป็นเหตุที่ดอยไตแลงถูกเลือกเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังกู้ชาติไทใหญ่แห่งรัฐฉาน (Shan State Army – SAA) และ สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) หรือกองทัพรัฐฉานใต้เพราะกองทัพพม่าเข้าถึงได้ยากและหากเกิดเหตุร้ายชาวไทใหญ่ก็สามารถหนีเข้าเขตประเทศไทยได้ง่ายที่สุด...
Blog Post
What's in the blog post? Useful information Business-specific content: 1) Provide useful information to your readers, and 2) Show that you are an expert in the business. Use your company's blog post to create current business topics. The kindness of...
หัวข้อโพสต์ในบล็อก
มีอะไรบ้างในโพสต์ของบล็อก ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เนื้อหาที่เจาะจงเกี่ยวกับธุรกิจที่: 1) ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน และ 2) แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ ใช้โพสต์ของบล็อกของบริษัทคุณเพื่อสร้างหัวข้อธุรกิจปัจจุบัน ความมีน้ำใจของบริษัทของคุณ และแสดงให้ผู้คนเห็นว่าผลิตภัณฑ์และบริการของคุณสามารถช่วยอะไรแก่เขาได้บ้าง...

CitiesX: The Past, Present and Future of Urban Life

Explore what makes cities energizing, amazing, challenging, and perhaps humanity’s greatest invention.

What is Social Innovation?

เมื่อพูดถึงนวัตกรรมความเข้าใจของผู้คนมักเกี่ยวข้องอยู่กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่เป็นสิ่งใหม่และสร้างความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมจึงมีความเกี่ยวเนื่องกับ “ชีวิตที่ดีขึ้น”

Contact us

Email : cu.aseancities@gmail.com

Facebook : CU ASEAN Cities Think Tank