Teater Garasi / Garasi Performance Institute: สร้างการค้นพบใหม่ ๆ ให้กับศิลปะการแสดงของอาเซียน

นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์

.

(Photo Credit : http://www.teatergarasi.org/)


            Teater Garasi  (TG) เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนง ก่อตั้งเมื่อปี ก่อตั้งเมื่อปี 1993 ที่เมืองยอกยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย  พวกเขามีความเชื่อมั่นว่าการฝึกฝนศิลปะการแสดงย่อมเป็นหนทางสู่กระบวนการผลิตความรู้และวิภาษวิธีบริบทของสังคมการเมือง โดยมุ่งสำรวจและคิดค้นความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ความพยายามในการตีความและทำความเข้าใจเพื่อไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลก ผ่านเครื่องมือหรือการเล่าเรื่องด้วยศิลปะแขนงต่างๆ และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา TG เปิดพื้นที่การทำงานข้ามรัฐชาติ ร่วมผลิตงาน แลกเปลี่ยนกับนานาประเทศ อาทิ สิงคโปร์ เยอรมนี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ ต่อมามีโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินถิ่นพำนักในปี 2011 และเมื่อปี 2013 Teater Garasi ได้รับรางวัล Prince Claus Laureate Awards(ประเทศเนเธอร์แลนด์)  สาขาศิลปะการแสดง ในฐานะที่สร้างการค้นพบใหม่ๆ ให้กับศิลปะการแสดงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(ศิลปินของ TG ในวันให้ข้อมูล จากซ้ายไปขวา : MN Qomaruddin, Ignatius Sugiarto, Arsita Iswardhani และ Gunawan Maryanto)

(Photo Credit : http://www.teatergarasi.org/)


            TG มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบได้รับการวางรากฐานจากรุ่นสู่รุ่น Arsita Iswardhani ศิลปินของกลุ่มให้ข้อมูลว่า “ปัจจุบันเข้าสู่รุ่นที่สี่ของ TG และยังทำงานร่วมกันตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันทั้งในด้านการทำโปรแกรมต่างๆ การออกแบบงานและการบริหารจัดการภายใน ตอนนี้มีศิลปินประจำทั้งหมด 11 คน และมีฝ่ายบริหารจัดการอีก 5 คนประกอบด้วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการสำนักงาน ผู้จัดการการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายการเงินดูแลเรื่องการระดมทุนไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สตูดิโอ ฝ่ายประสานงานศิลปิน โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการซึ่งมีจำนวน 4 คน ทำงานตามแผนงานของแต่ละปี ภายใต้กรอบและนโยบายที่กำหนดเอาไว้”

(Arsita Iswardhani)

(ด้านหน้าของ TG/TGI)

(Photo Credit : Facebook Page : Teater Garasi/Garasi Performance Institute)


            การเติบโตของ TG ในช่วงปี 1993 จนถึงปัจจุบัน ได้วางโปรแกรมของแต่ละช่วงปีเพื่อทำงานและพัฒนาดังนี้ ;

ปี 1993-1998 เป็นช่วงที่อินโดนีเซียอยู่ในระบอบซูฮาร์โตและยุคอำนาจนิยมสิ้นสุดในปี 1998 นั่นหมายความว่า TG ก่อตั้งและรวมตัวกันในสองช่วงรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์สังคมการเมืองในประเทศ พวกเขากำหนดแนวคิดของช่วงปีดังกล่าวในชื่อ Pertunjukan Mahasiswa di Akhir Sebuah Era: Awal yang Menentukan Watak (Student Show at the End of an Era: Beginning that Determines Character)

ปี 1998-2001 ตั้งแต่ปี 1998 อินโดนีเซียเข้าสู่ยุค “รีฟอร์มาซี” หรือ “ยุคปฏิรูป” มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศ ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียม และเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยอันแท้จริง TG กำหนดแนวคิดการทำงานช่วงยุคเปลี่ยนผ่านว่า Transisi: Merumuskan Ulang Pertanyaan-pertanyaan: Adaptasi dan Apropriasi (Transition: Redefining Questions: Adaptation and Appropriation) ซึ่งเป็นยุคเปลี่ยนผ่าน และปรับตัว

ปี 2002-2007 แนวคิดในการทำงานชื่อ Menjelajah Dunia dari Rumah Kaca: Laboratorium Penciptaan Teater (Exploring the World from a Greenhouse: Laboratory of Theater Creation)

ปี 2008-2013 แนวคิดในการทำงานชื่อ Keluar ke Jalan, Memasuki Kenyataan di Ruang-ruang Antara: Menuju Garasi Performance Institute (Out on the Road, Entering Reality in Antara Rooms: Towards a Garage Performance Institute)

ปี 2014 ฉลองวาระครบรอบ 20 ปี การเดินทางของ Teater Garasi และเปิดพื้นที่ใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมของ TG นั่นคือ Teater Garasi Institute (TGI) จนถึงปัจจุบันรวมถึงการเกิดขึ้นของโปรแกรม Antar Ragam และการจัดพิมพ์วารสารศิลปวัฒนธรรม LEBUR THEATER QUARTERLY

(วารสารศิลปวัฒนธรรม LEBUR THEATER QUARTERLY)

(Photo Credit : Facebook Page : Teater Garasi/Garasi Performance Institute)

(Photo Credit : Facebook Page : Teater Garasi/Garasi Performance Institute)

(Photo Credit : Facebook Page : Teater Garasi/Garasi Performance Institute)

(Photo Credit : Facebook Page : Teater Garasi/Garasi Performance Institute)


            MN Qomaruddin ศิลปินของ TG ให้ข้อมูลว่า “การเกิดขึ้นของ TGI เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง TG นั่นคือเราต้องการให้เกิดสถาบันที่เป็นแหล่งผลิตงานรวมถึงส่งเสริมศิลปะแขนงต่างๆ สะสมองค์ความรู้และเก็บผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มและระหว่างกลุ่มกับเครือข่าย และศิลปินที่มาใช้พื้นที่ของ TG ในการจัดแสดงงาน TGI เป็นทั้งพื้นที่สาธารณะและเป็นแหล่งการเรียนรู้ของคนในภูมิภาคและต่างประเทศทั้งนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป นักศิลปวัฒนธรรม นักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงแหล่งพำนักของศิลปินจากที่ต่างๆ

ในพื้นที่ยังมีทั้งห้องสมุดขนาดเล็กสำหรับค้นคว้า สตูดิโอ พื้นที่ส่วนกลางสำหรับศิลปะทุกแขนง เราพยายามรักษาฐานผู้ชมของเรา เปิดพื้นที่ในชุมชนเพื่อให้ผู้คนคุ้นเคยกับศิลปะร่วมสมัย ยอกยาการ์ต้าเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจศิลปวัฒนธรรม เมื่อปี 2009 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในอเมริกาซึ่งส่งผลดีต่องานศิลปวัฒนธรรมในอินโดนีเซีย มีผู้หันมาสนใจภูมิภาคเพิ่มขึ้น และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา งานศิลปวัฒนธรรมในยอกยาการ์ต้าก็เบ่งบานเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ รวมถึงการเกิดขึ้นของอาร์ตแฟร์ และเทศกาลศิลปะต่างๆ จากเดิมคนในท้องถิ่นคุ้นเคยกับศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมก็ได้เริ่มหันมาสนใจงานร่วมสมัย

ฐานผู้ชมของเราถึงจะเป็นคนอีกรุ่นและผู้สนใจจากต่างประเทศแต่เราก็ไม่ลืมที่จะสื่อสารกับคนในพื้นที่ที่ต่างรุ่น ยอกยาการ์ต้าเป็นเมืองแห่งการศึกษา ดังนั้น การเกิดขึ้นของ TGI ทำให้ได้รองรับและรับใช้คนที่สนใจศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ได้มีพื้นที่ในการพบปะ ปะทะสังสรรค์ทางความคิด เป็นที่ฝึกอบรมที่ต่างออกไปจากที่ได้ศึกษากันในห้องเรียน ทำให้กลุ่มได้สร้างคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาทำงานร่วมกันด้วยอีกทางหนึ่ง”

(Photo Credit : Facebook Page : Teater Garasi/Garasi Performance Institute)

(Photo Credit : Facebook Page : Teater Garasi/Garasi Performance Institute)

            ความต่อเนื่อง ความยั่งยืน และการทำงานร่วมกันของศิลปินแต่ละรุ่น องค์ประกอบสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนคือการบริหารจัดการและการเงินหรือการหาผู้สนับสนุน ในช่วงเริ่มต้นสมาชิกในกลุ่มต้องใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวหรือหักรายได้ส่วนตัวกับรายได้จากการขายบัตรเข้าชมการแสดงเพื่อเป็นทุนส่วนกลาง ต่อมาในปี 2000 แผนงานระดมทุนเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและมีระบบ โดยมีผู้สนับสนุนงบประมาณแบ่งเป็นช่วงปีดังนี้ 2001-2002 Open Society Foundation, 2007-2008 Cultural Program of the Royal Netherlands Embassy, 2002-2015 Hivos และ 2017-ปัจจุบัน Ford Foundation

ในส่วนของภาครัฐไม่ได้ให้เงินอุดหนุนแต่ได้ช่วยในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงละครหรือการทำงานกับหน่วยงานรัฐในบางโปรแกรม อย่างไรก็ดี การทำงานร่วมกับภาครัฐทางกลุ่มจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ TG และ TGI เท่านั้น สำหรับเครือข่ายและผู้สนับสนุนหลักได้แก่ Ford Foundation, Koalisi Seni Indonesia, Yayasan Kelola, Prince Claus Fund, Melancholic Bitch และ Risky Summerbee & The Honeythief

(Photo Credit : Facebook Page : Teater Garasi/Garasi Performance Institute)

(Photo Credit : Facebook Page : Teater Garasi/Garasi Performance Institute)


            TG/TGI ยังคงมุ่งมั่นทำงานไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในอินโดนีเซียและต่างประเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีกับศิลปินหลากหลาย เพื่อสร้างชุมชนพหุวัฒนธรรมระหว่างรัฐชาติ ยกระดับองค์ความรู้ สร้างการเล่าเรื่องทางเลือก ร่วมค้นหาเพื่อค้นพบความหลากหลายด้านวัฒนธรรมสังคมร่วมกันระหว่างอินโดนีเซียและภูมิภาคเอเชีย

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *