CU ASEAN Cities

pexels

CU ASEAN CITIES THINK TANK

CU ASEAN Cities Think Tank เป็นกลุ่มคณะวิจัยที่ศึกษาแนวทางของการพัฒนาเมืองในอาเซียนเพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่อาศัยและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่มีนโยบายจะพัฒนาเขตเมืองใหญ่ให้เป็น Smart City เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองที่จะมีอัตราเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

เรียนรู้เพิ่มเติม
ผลกระทบของการขยายตัวของเมืองต่อชาวนาและการปรับตัว กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนต้นข้าวหนองจอก [1]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ บทนำ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตรอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการทำเกษตรกรรมอยู่โดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าวและพืชสวนอื่น ๆ ปริมาณการเพาะปลูกข...
ความผันเปลี่ยนบนดอยไตแลง
  ดอยไตแลงคือสถานที่ที่มีภาพจำอยู่หลายแบบ ทั้งในแง่มุมของการเป็นฐานกำลังของกองทัพกู้ชาติไทใหญ่ เป็นแหล่งกบดานของขบวนการค้ายาเสพติด และที่เปลี่ยนไปอย่างมากคือระยะหลังกลับกลายเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงธ...
กรุงเทพฯ: มหานครแห่งอาหารข้างทาง
โดย  ดร.นันทกา สุธรรมประเสริฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา สื่อมวลชนต่างประเทศหลายองค์กรได้จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครเป็นที่หนึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในหลายสาขาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร Travel and L...
เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City: LCC)
โดย    คณะวิจัยโครงการการพัฒนารูปแบบการดำรงชีวิตคาร์บอนต่ำในอาเซียน         สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันนานาประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากกา...
นัตและความหลากหลายทางความเชื่อ กับแนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยมท่ามกลางกระแสความเป็นเมืองในมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
                ดร.กฤติธี ศรีเกตุ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง            กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศพม่า นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง...

CitiesX: The Past, Present and Future of Urban Life

Explore what makes cities energizing, amazing, challenging, and perhaps humanity’s greatest invention.

นวัตกรรมทางสังคมคืออะไร?

เมื่อพูดถึงนวัตกรรมความเข้าใจของผู้คนมักเกี่ยวข้องอยู่กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่เป็นสิ่งใหม่และสร้างความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมจึงมีความเกี่ยวเนื่องกับ “ชีวิตที่ดีขึ้น”

Contact us

Email : cu.aseancities@gmail.com

Facebook : CU ASEAN Cities Think Tank