CU ASEAN Cities

pexels

CU ASEAN CITIES THINK TANK

CU ASEAN Cities Think Tank เป็นกลุ่มคณะวิจัยที่ศึกษาแนวทางของการพัฒนาเมืองในอาเซียนเพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่อาศัยและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่มีนโยบายจะพัฒนาเขตเมืองใหญ่ให้เป็น Smart City เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองที่จะมีอัตราเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

เรียนรู้เพิ่มเติม
George Town Literary Festival : เทศกาลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งภูมิภาคอาเซียน
ถอดความและเรียบเรียงโดย / นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ บัทเลอร์ เทศกาลวรรณกรรมยอร์จทาวน์ (George Town Literary Festival) มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2011 หลังจากเมืองยอร์จทาวน์ได้รับการประกาศจากองค์การการศึกษาวิทยาศา...
จากสิงคโปร์ถึงฮ่องกง แนวทางต้นแบบการพัฒนากับการแลกเปลี่ยนของเสรีภาพ
ดลลดา ชื่นจันทร์ ฮ่องกงนั้นเป็นหนึ่งในเมืองชั้นนำของเอเชีย อันเป็นจุดหมายปลายทางของทั้งนักแสวงโชคและเป็นต้นแบบในด้านการพัฒนาที่แม้แต่ไทยเองยังเคยใฝ่ฝันเมื่อนานมาแล้ว แต่ในปัจจุบันหลังจากการเข้ามาแทรกแ...
การออกแบบกับอารยธรรมใหม่ ในศตวรรษที่ 21
ดลลดา ชื่นจันทร์              บทความนี้กล่าวถึงลักษณะสังคมและวัฒนธรรมใหม่ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 อันมีความยั่งยืนและความร่วมมือของผู้คนเป็นสิ่งสำคัญ โดยเป็นการสรุปแ...
ความเชื่อเรื่องนัตกับการขยายตัวของมัณฑะเลย์: ความแตกต่างทางศาสนากับพลวัตการเติบโตของประชาธิปไตยในเมือง
ดร.กฤติธี ศรีเกตุ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ความนำ           กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) เป็นกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของการพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตย ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงมาแ...
ตัวอย่างรูปแบบของเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City)
โดย    คณะวิจัยโครงการการพัฒนารูปแบบการดำรงชีวิตคาร์บอนต่ำในอาเซียน สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง...

CitiesX: The Past, Present and Future of Urban Life

Explore what makes cities energizing, amazing, challenging, and perhaps humanity’s greatest invention.

นวัตกรรมทางสังคมคืออะไร?

เมื่อพูดถึงนวัตกรรมความเข้าใจของผู้คนมักเกี่ยวข้องอยู่กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่เป็นสิ่งใหม่และสร้างความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมจึงมีความเกี่ยวเนื่องกับ “ชีวิตที่ดีขึ้น”

Contact us

Email : cu.aseancities@gmail.com

Facebook : CU ASEAN Cities Think Tank