CU ASEAN Cities

pexels

CU ASEAN CITIES THINK TANK

CU ASEAN Cities Think Tank เป็นกลุ่มคณะวิจัยที่ศึกษาแนวทางของการพัฒนาเมืองในอาเซียนเพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่อาศัยและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่มีนโยบายจะพัฒนาเขตเมืองใหญ่ให้เป็น Smart City เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองที่จะมีอัตราเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

เรียนรู้เพิ่มเติม
เมืองคู่แฝด (Twin Cities)
คณะวิจัยโครงการการพัฒนารูปแบบการดำรงชีวิตคาร์บอนต่ำในอาเซียน สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนวคิดและที่มา แนวคิดเมืองคู่แฝด (Twin Cities) ได้แพร่หลายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยยุโรปและสหรัฐ...
ปัญหาระดับโลกที่ต้องแก้ด้วยเมือง หาใช่รัฐชาติ
ถอดความและเรียบเรียงโดย ดลลดา ชื่นจันทร์                 ความเป็นเมืองเป็นลักษณะอารยธรรมที่โดดเด่นของศตวรรษที่ 21 มนุษย์เปลี่...
จากสิงคโปร์ถึงฮ่องกง แนวทางต้นแบบการพัฒนากับการแลกเปลี่ยนของเสรีภาพ
ดลลดา ชื่นจันทร์ ฮ่องกงนั้นเป็นหนึ่งในเมืองชั้นนำของเอเชีย อันเป็นจุดหมายปลายทางของทั้งนักแสวงโชคและเป็นต้นแบบในด้านการพัฒนาที่แม้แต่ไทยเองยังเคยใฝ่ฝันเมื่อนานมาแล้ว แต่ในปัจจุบันหลังจากการเข้ามาแทรกแ...
พลเมืองโลกในประชาคมอาเซียน: มุมมองคุณภาพระดับอุดมศึกษา
โดย ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก           ปัจจุบันประชาคมอาเซียน (AEC) ได้เข้ามามีบทบาทใน...
การก้าวสู่โลกการทำงานในประชาคมอาเซียน
โดย ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก สถานการณ์ของการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะในอาเซียนนั้น ประเทศต่างๆ มีความต้องการแรงงานสูงและมีแรงงานท...

CitiesX: The Past, Present and Future of Urban Life

Explore what makes cities energizing, amazing, challenging, and perhaps humanity’s greatest invention.

นวัตกรรมทางสังคมคืออะไร?

เมื่อพูดถึงนวัตกรรมความเข้าใจของผู้คนมักเกี่ยวข้องอยู่กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่เป็นสิ่งใหม่และสร้างความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมจึงมีความเกี่ยวเนื่องกับ “ชีวิตที่ดีขึ้น”

Contact us

Email : cu.aseancities@gmail.com

Facebook : CU ASEAN Cities Think Tank