CU ASEAN Cities

pexels

CU ASEAN CITIES THINK TANK

CU ASEAN Cities Think Tank เป็นกลุ่มคณะวิจัยที่ศึกษาแนวทางของการพัฒนาเมืองในอาเซียนเพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่อาศัยและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่มีนโยบายจะพัฒนาเขตเมืองใหญ่ให้เป็น Smart City เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองที่จะมีอัตราเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

เรียนรู้เพิ่มเติม
ภาคประชาชนสร้างสรรค์แห่งเมืองบันดุง
. (Photo Credit : http://www.bandungcreative.id) นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ เมื่อปี 2015 เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้สองเมื...
บทบาทของศิลปศึกษาในสิงคโปร์เมืองสร้างสรรค์
กฤษณะ พันธุ์เพ็ง 30 มิถุนายนนี้ คือวันสุดท้ายของการรับสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งผู้สมัครสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครในเว็บไซต์ของยูเนสโกโดยตรง แล้วรอผล...
เมืองคู่แฝด (Twin Cities)
คณะวิจัยโครงการการพัฒนารูปแบบการดำรงชีวิตคาร์บอนต่ำในอาเซียน สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนวคิดและที่มา แนวคิดเมืองคู่แฝด (Twin Cities) ได้แพร่หลายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยยุโรปและสหรัฐ...
Teater Garasi / Garasi Performance Institute: สร้างการค้นพบใหม่ ๆ ให้กับศิลปะการแสดงของอาเซียน
นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ . (Photo Credit : http://www.teatergarasi.org/)             Teater Garasi  (TG) เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักศิลปวัฒนธรร...
ปัญหาระดับโลกที่ต้องแก้ด้วยเมือง หาใช่รัฐชาติ
ถอดความและเรียบเรียงโดย ดลลดา ชื่นจันทร์                 ความเป็นเมืองเป็นลักษณะอารยธรรมที่โดดเด่นของศตวรรษที่ 21 มนุษย์เปลี่...

CitiesX: The Past, Present and Future of Urban Life

Explore what makes cities energizing, amazing, challenging, and perhaps humanity’s greatest invention.

นวัตกรรมทางสังคมคืออะไร?

เมื่อพูดถึงนวัตกรรมความเข้าใจของผู้คนมักเกี่ยวข้องอยู่กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่เป็นสิ่งใหม่และสร้างความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมจึงมีความเกี่ยวเนื่องกับ “ชีวิตที่ดีขึ้น”

Contact us

Email : cu.aseancities@gmail.com

Facebook : CU ASEAN Cities Think Tank