Category: Mandalay

October 5, 2018 / Mandalay

ดร.กฤติธี ศรีเกตุ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ความนำ           กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) เป็นกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของการพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตย ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนานโดยนักวิชาการรัฐศาสตร์ เช่น อัลมอนด์กับพาเวลล์ (Gabriel A. Almond and Bingham Powell) ซึ่งได้เสนอว่าการสร้างความเป็นเมืองจะทำให้ผู้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองจนกระทั่งเกิดการมีส่วนร่วมอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตยในที่สุด กระทั่งปัจจุบันที่โลกเชื่อมถึงกันภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ กระบวนการเป็นเมืองกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเป็นทั้งสิ่งที่พึงปรารถนาและความท้าทายของโลกปัจจุบันเช่นกัน เนื่องจากกระบวนการเป็นเมืองส่งผลให้ผู้คนหลากหลายโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในชุมชนเมืองเดียวกัน การจัดการสังคมจึงต้องสร้างเงื่อนไขหรือกลไกให้ความหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ซึ่งสังคมแห่งความเป็นเมืองนั้นก็ยิ่งเรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้น (Democratic City) โดยประเด็นสำคัญที่กล่าวถึงกันมากเมื่อพูดถึงการยอมรับความแตกต่างหลากหลายคือแนวคิดพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ ตลอดจนรูปแบบของวิถีชีวิต อันเชื่อมโยงอยู่กับทั้งกระบวนการสร้างความเป็นเมืองและแนวคิดประชาธิปไตย ทั้งนี้ การอยู่ร่วมกันของความหลากหลายที่เป็นไปตามกรอบของแนวคิดพหุวัฒนธรรมที่ถือว่าสะท้อนหลักการของประชาธิปไตยนั้น คือการที่ความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวต้องมีความเป็นตัวของตัวเองในระดับที่ไม่ถูกครอบงำจากวัฒนธรรมอื่นจนสูญเสียตัวตนของตนเองไป ผู้วิจัยพบว่าการดำรงอยู่ของความเชื่อเรื่องนัต (Nat) ซึ่งถือเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวพม่ายังคงดำรงอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง แม้ผู้ปกครองในบางยุคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของพระเจ้าอโนรธา…

March 5, 2018 / Mandalay