Category: Kuala Lumpur

May 3, 2019 / Bangkok
June 12, 2018 / Kuala Lumpur

 ดลลดา ชื่นจันทร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุด เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย อีกทั้งมีชื่อเสียงในหลายด้าน ทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและช็อปปิ้ง ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าไปเยือน 10 อันดับแรก จาก 100 โดย Euromonitor International เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย อันดับที่ 70 จาก 140 จากการจัดอับดับของ Economist Intelligence และ Frobes ก็ได้จัดให้กัวลาลัมเปอร์เป็นอันดับ 6 จาก 10 เมืองที่ดีที่สุดในการเกษียณอายุในต่างประเทศ จากอันดับและชื่อเสียงจึงดูเหมือนว่ากรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองที่มีการจัดการที่ดีเหมาะแก่ทั้งผู้อยู่และผู้เยือน ส่วนหนึ่งที่นำพากัวลาลัมเปอร์มาถึงจุดนี้ก็อาจด้วยแผนหรือแนวทางพัฒนาเมืองที่ทำต่อเนื่องมาตลอดหลายปีและมีเป้าหมายที่มุ่งหวังให้เมืองมีมาตรฐานความเป็นอยู่อยู่ในระดับสากล หนึ่งในแนวทางที่อยากจะยกขึ้นมาในบทความนี้คือการสร้าง City brand อันหมายถึงภาพลักษณ์ของเมืองที่นำเสนอแก่สายตาชาวโลกและเป็นอัตลักษณ์ที่ผู้คนในเมืองร่วมกันยึดถือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ 2 ปีก่อนด้วยคำขวัญที่ว่า “ A…

March 30, 2018 / Kuala Lumpur