Category: Bandung

July 24, 2019 / Bandung

. (Photo Credit : http://www.bandungcreative.id) นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ เมื่อปี 2015 เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้สองเมืองในอาเซียน ได้แก่ เมืองบันดุง (Bandung) ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและนครรัฐสิงคโปร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ บันดุงเป็นเมืองที่สองของประเทศที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโก ก่อนหน้านั้นเมื่อปี 2014 เมืองเปอกาโลงัน (Pekalongan) เป็นเมืองแรกของประเทศที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน สำหรับเมืองโซโลและยอกยาการ์ต้าอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาต่อไป (Photo Credit : http://www.bandungcreative.id) Bandung Creative City Forum (BCCF) องค์กรอิสระภาคประชาชนซึ่งขับเคลื่อนแนวคิด “เมืองเปลี่ยนด้วยการสร้างสรรค์ของพวกเรา” มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานเมืองน่าอยู่ เมืองสร้างสรรค์ เมืองอัจฉริยะที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ เป็นต้นแบบการทำงานภาคประชาชนที่เข้ามาจัดการเมืองให้น่าอยู่และเป็นองค์กรที่นำเสนอเมืองบันดุงต่อยูเนสโก จนได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ…