Category: Innovation and Creativity

October 1, 2019 / Innovation and Creativity

ดลลดา ชื่นจันทร์ คากายันเดโอโร (Cagayan de Oro) เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นสูง มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะมินดาเนา ในจังหวัดมิซามิสตะวันออก (Misamis Oriental) ประเทศฟิลิปปินส์ มีการปกครองตัวเองแยกออกจากจังหวัดและเป็นเมืองศูนย์กลางทั้งทางธุรกิจและพื้นที่ระดับภูมิภาค [1] ที่ซึ่งผู้คนอพยพเข้ามาด้วยหลายปัจจัย ทั้งเพื่อแสวงหาโอกาสและหนีภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบนเกาะมินนาเดา ส่งผลให้เมืองมีลักษณะใหญ่เกินตัวและตามมาด้วยปัญหาเมืองมากมายเช่นเดียวกับเมืองเศรษฐกิจอื่นๆ ในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรติดขัด ความยากจน การขาดการบำรุงรักษาที่ดี  และโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่รองรับ โดยถึงแม้เมืองนี้จะมีประวัติศาสตร์ของการเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญตั้งแต่สมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา[2] แต่เนื่องจากไม่ใช่เมืองที่ออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณประชากรมหาศาลเช่นในปัจจุบัน ทุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่ในสภาพที่ขาดการดูแล อย่างไรก็ตามแม้จะมีปัญหาแต่ก็ใช่ว่าจะไร้หนทาง เพราะคากายันเดโอโรเป็นเมืองที่มีองค์ประกอบที่สามารถสร้าง “ความเป็นไปได้” ในการพัฒนาหรือฟื้นฟูเมืองในแง่มุมต่างๆ ได้หลากหลายกว่าที่เห็น ด้วยรูปแบบการปกครองและปัจจัยทางวัฒนธรรมบางประการนั้นเอื้อให้เกิดโครงการเพื่อสังคมและกลุ่มนักกิจกรรมผู้ขับเคลื่อนประเด็นวิกฤตในเมืองอย่างเป็นจริงเป็นจังได้ในจำนวนหนึ่ง  โดยเฉพาะปัจจัยด้านการปกครองแบบกระจายอำนาจนั้นเอื้อให้เกิดโครงการที่อาจเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมได้อย่างเต็มปากเต็มคำ เพราะตัวโครงการได้สร้างโครงข่ายความร่วมมือระหว่าง ผู้สร้างสรรค์เมือง สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับทั้งความสนใจและความร่วมมือจากคนในสังคมได้อย่างเป็นรูปเป็นร่าง  รวมทั้งมีลักษณะการจัดการที่เฉพาะตัวแบบไม่เคยมีมาก่อนในฟิลิปปินส์ นั่นก็คือ โครงการ “โรงเรียนกลางคืนแห่งมหาวิทยาลัยซาเวียร์…

May 15, 2019 / Innovation and Creativity

ถอดความและเรียบเรียงโดย / นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ บัทเลอร์ เทศกาลวรรณกรรมยอร์จทาวน์ (George Town Literary Festival) มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2011 หลังจากเมืองยอร์จทาวน์ได้รับการประกาศจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูเนสโก เมื่อปี 2008 ให้เป็นเมืองมรดกโลก นับแต่นั้นเป็นต้นมาเทศกาลจึงบรรจุอยู่ในปฏิทินศิลปวัฒนธรรมประจำปี (อย่างยั่งยืน)แห่งรัฐปีนังในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จากปีแรกที่จัดเพียงวันเสาร์-อาทิตย์ ต่อมาขยายเป็นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ (ปี 2012-2017) และเพิ่มเป็นวันพฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ (ปี 2018 เป็นต้นมา)  สำหรับปี 2019 นับเป็นครั้งที่ 9 มีขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2019 ปฐมบทเทศกาลวรรณกรรมยอร์จทาวน์                 ปี…

January 7, 2019 / Innovation and Creativity

ดลลดา ชื่นจันทร์              บทความนี้กล่าวถึงลักษณะสังคมและวัฒนธรรมใหม่ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 อันมีความยั่งยืนและความร่วมมือของผู้คนเป็นสิ่งสำคัญ โดยเป็นการสรุปแนวคิดและข้อคิดเห็นที่ เอซิโอ มานซินี่ ได้ให้ไว้ในหนังสือเรื่อง “เราต่างเป็นนักออกแบบ” ซึ่งได้กล่าวถึงการออกแบบนวัตกรรมทางสังคมและแนวทางที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้นับจากนี้  โดยอาศัยกระบวนการออกแบบและประโยชน์จากเทคโนยีการสื่อสารที่เชื่อมโยงผู้คนได้มากขึ้นอย่างในปัจจุบัน มาเป็นส่วนสำคัญในการนำสังคมไปสู่รูปแบบวิถีชีวิตแบบใหม่ อันมาพร้อมกับ วัฒนธรรม คุณค่าหรือค่านิยมใหม่ ซึ่งอาจถูกเรียกว่าเป็น “อารยธรรมใหม่” ได้ในอนาคต การออกแบบนั้นเป็นส่วนสำคัญในการก่อร่างสร้างสิ่งต่างๆ ในวิถีชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเทคโนโลยี การออกแบบเมืองรวมถึงการออกแบบสังคม ทั้งนี้การออกแบบยังเป็นตัวสร้างคุณค่าและความหมายให้แก่สังคมด้วย ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของศตวรรษที่ 20  สังคมโลกเปลี่ยนแปลงจากชุมชนการเกษตรมาสู่ความเป็นเมืองอย่างเบ็ดเสร็จ ค่านิยมเกี่ยวกับชีวิตที่ดีกว่าถูกยึดโยงเข้ากับความศิวิไลซ์ หลักการทุนนิยมและการบริโภคในปริมาณมาก ทว่าวัฒนธรรมและคุณลักษณะชีวิตแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองและไม่ใช่ธรรมชาติของชีวิต ความสบายในเมืองแลกกับคุณภาพชีวิตที่แย่ หรือ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนแลกกับความขาดทรัพยากรในชนบท ไม่ใช่สัจธรรมของโลกแต่เป็นสิ่งที่ถูก…

March 5, 2018 / Innovation and Creativity

โดย ดร กฤษณะ พันธุ์เพ็ง และ โรบิน โชรเตอร์   เป็นระยะเวลากว่าสิบปีแล้วที่ในประเทศไทยมีการสนับสนุนและผลักดันให้เกิด “เมืองสร้างสรรค์” หรือ Creative Cities ตามแนวทางของ UNESCO ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดเกี่ยวกับ creative economy และ creative city ของนักวิชาการในออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรป เช่น David Yencken, John Howkins, Richard Florida และ Charles Landry แต่คำว่า “สร้างสรรค์” กลับถูกตีความอย่างผิวเผิน และการผลักดันให้เกิดเมืองสร้างสรรค์หมายรวมเพียงแค่กิจกรรมที่นำเสนอความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม “ที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านสังคม…