Category: Yogyakarta

June 24, 2019 / Yogyakarta

นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ . (Photo Credit : http://www.teatergarasi.org/)             Teater Garasi  (TG) เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนง ก่อตั้งเมื่อปี ก่อตั้งเมื่อปี 1993 ที่เมืองยอกยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย  พวกเขามีความเชื่อมั่นว่าการฝึกฝนศิลปะการแสดงย่อมเป็นหนทางสู่กระบวนการผลิตความรู้และวิภาษวิธีบริบทของสังคมการเมือง โดยมุ่งสำรวจและคิดค้นความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ความพยายามในการตีความและทำความเข้าใจเพื่อไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลก ผ่านเครื่องมือหรือการเล่าเรื่องด้วยศิลปะแขนงต่างๆ และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา TG เปิดพื้นที่การทำงานข้ามรัฐชาติ ร่วมผลิตงาน แลกเปลี่ยนกับนานาประเทศ อาทิ สิงคโปร์ เยอรมนี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ ต่อมามีโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินถิ่นพำนักในปี 2011 และเมื่อปี 2013 Teater…