Category: Bangkok

September 19, 2019 / Bangkok
September 2, 2019 / Bangkok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์2 และคณะ3 . บทนำ การปรับตัวของเกษตรกรในห้วงเวลาปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญต่อความอยู่รอดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเกษตรกรเองในห้วงเวลาปัจจุบันที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ต่าง ๆ เช่น ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร (Agricultural Price Fluctuation) ที่มีแนวโน้มตกต่ำ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  และโดยเฉพาะการขยายตัวของเมือง (Urban Expansion) การขยายตัวของเมือง (ซึ่งในที่นี่หมายถึงการขยายตัวของที่อยู่อาศัยในเขตเมือง) ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งเป็นคนที่ทำการเพาะปลูกและอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นมาแต่เดิม ผลกระทบของการขยายตัวของที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ (เช่น หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนี่ยม) ต่อพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ ผลผลิตทางการเกษตรลดลงซึ่งสืบเนื่องมาจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำเสียจากการบริโภค และอากาศเป็นพิษจากการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ผลผลิตทางการเกษตรไม่ออกผลตามฤดูกาลที่ควรจะมาอันสืบเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนทำให้สภาพอากาศร้อน ผู้เขียนได้นำคณะนิสิตในวิชาสัมมนาการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางรักใหญ่และบ้านสวนถมยาของ คุณ ยุพา…

August 20, 2019 / Bangkok
May 3, 2019 / Bangkok
April 18, 2018 / Bangkok
April 18, 2018 / Bangkok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์[2] บทนำ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตรอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีการทำเกษตรกรรมอยู่โดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าวและพืชสวนอื่น ๆ ปริมาณการเพาะปลูกข้าวของเขตหนองจอกมีปริมาณที่สูงกว่าปริมาณการเพาะปลูกข้าวของภาคกลางและทั้งประเทศ ในฤดูกาลผลิต 2559/60 เขตหนองจากมีผลผลิตต่อไร่ในด้านการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 660 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ ผลผลิตต่อไร่ในด้านการเก็บเกี่ยวของภาคกลางและทั้งประเทศอยู่ที่ 618 และ 446 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) อย่างไรก็ตาม ผลผลิตการเก็บเกี่ยวของเขตหนองจอกมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก ในฤดูกาลเพาะปลูก 2558 ผลผลิตต่อไร่การเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 666 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่การเก็บเกี่ยวในฤดูกาลเพาะปลูก 2560 อยู่ที่ 616 กิโลกรัมต่อไร่ การลดลงของผลผลิตต่อไร่การเก็บเกี่ยวเกิดขึ้นท่ามกลางการขยายตัวของเขตเมือง    ดังนั้นการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและพื้นที่อุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชาวนาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเพาะปลูก  …

March 5, 2018 / Bangkok

โดย  ดร.นันทกา สุธรรมประเสริฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา สื่อมวลชนต่างประเทศหลายองค์กรได้จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครเป็นที่หนึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในหลายสาขาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร Travel and Leisure ที่มอบรางวัล “เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก” ประจำปี 2012 ด้วยเหตุผลสำคัญประการหนึ่ง คือ กรุงเทพมหานครมีร้านอาหารข้างทางเป็นจำนวนมากทำให้นักท่องเที่ยวซื้อหาได้สะดวกและราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังได้รับเลือกจาก CNN ให้เป็น “เมืองที่มีอาหารริมทาง (street food) ที่ดีที่สุดในโลก” สองปีซ้อนคือ 2016 และ 2017 (พ.ศ.2559-2560) ท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมและจัดระเบียบอาหารข้างทางที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องระหว่างกรุงเทพมหานคร ผู้ค้า ผู้ซื้อ และผู้ใช้ทาง กรุงเทพมหานครมีนโยบายควบคุมจำนวนร้านอาหารข้างทางและจัดระเบียบทางเท้ามาตั้งแต่ พ.ศ.2514 เป็นต้นมา เนื่องจากมองว่าอาหารข้างทางและหาบเร่แผงลอยเป็น “ปัญหา” ต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง แต่ต่อมาอาหารข้างทางได้กลายเป็น…